nebo registrovat
0 položek 0 Kč


Obchodní podmínky pro zřizování a používání platebního prostředku ČD Kredit

Platnost od 25.5.2018

Účet ČD Kredit slouží ke složení zálohy (předplatného) na budoucí nákupy vnitrostátních a mezinárodních jízdních dokladů, voucherů, parkovného, pojistného v mezinárodní přepravě, nabíjení účtu elektronické peněženky na in Kartě, nabíjení účtu ČD Kredit jiného držitele popř. dalších služeb a produktů nabízených v e-shop ČD, v e-shop ČD pro mobilní telefony a v aplikaci Můj vlak.

Z účtu ČD Kredit nelze hradit nákup na pokladních přepážkách, v prodejních automatech ve stanicích a vozidlech a u průvodčích ve vlaku.

Vzhledem k tomu, že složené předplatné lze použít k nákupu služeb s různými sazbami DPH, není při nabití (kreditu) účtu ČD Kredit vystaven daňový doklad, ale daňové doklady jsou vystavovány až při nákupu jízdních dokladů.

Obecné podmínky pro zřízení a používání účtu ČD Kredit

 • Účet ČD Kredit lze zřídit (aktivovat) pouze v e-shop ČD na www.cd.cz.
 • Zákazník, který chce zřídit účet ČD Kredit, musí být v e-shop ČD registrován a přihlášen, nemusí být držitelem In Karty.
 • Při registraci je zákazník povinen uvést pravdivě své jméno, příjmení a zadat PIN pro ověřování plateb. PIN lze po přihlášení v profilu uživatele dle potřeby změnit.
 • PIN je kombinace čtyř číslic a slouží k zabezpečení plateb z účtu ČD Kredit. Nejsou povoleny kombinace opakujících se číslic nebo číslic tvořících posloupnost.
 • Dále je nutné zadat odpovědi na 3 kontrolní otázky. Kontrolní otázky slouží k obnovení zapomenutého PIN.
 • Po zadání těchto údajů a vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami (dále OP) a potvrzením o seznámení se s podmínkami Ochrany osobních údajů, je provedeno zřízení účtu ČD Kredit přidělením unikátního zákaznického čísla účtu ČD Kredit tvořeného 10 číslicemi.
 • Tímto krokem dochází k uzavření smlouvy o zřízení a používání účtu ČD Kredit mezi registrovaným zákazníkem a společností České dráhy, a.s. ve smyslu § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Obsah smlouvy je vymezen těmito OP.
 • Po zřízení účtu ČD Kredit je nezbytné změny v uživatelském profilu (jména, příjmení, čísla telefonu, popř. dokladu totožnosti, In Karty apod.) vždy potvrzovat zadáním PIN k účtu ČD Kredit.
 • K účtu ČD Kredit je možné přiřadit pouze jednu aktuálně platnou In Kartu a naopak.
 • Tato In Karta je využívána k identifikaci držitele účtu ČD Kredit při nabíjení na pokladní přepážce nebo při obnovení zapomenutého PIN (odblokování účtu ČD Kredit). Při každém přihlášení e-shop ČD ověří platnost In Karty, pokud není platná, zobrazí se výzva s žádostí o aktualizaci údajů o In Kartě v profilu.
 • Účet ČD Kredit nemohou zřídit a používat korporátní zákazníci s povolenými platbami na fakturu. Podání žádosti o platby fakturou je podmíněno zrušením existujícího účtu ČD Kredit.
 • Aktuální disponibilní zůstatek účtu ČD Kredit se v případě, že je uživatel přihlášen, zobrazuje na všech stránkách webu ČD, u mobilního e-shopu a v mobilní aplikaci Můj vlak v Profilu uživatele a při volbě způsobu úhrady.
 • Přehled transakcí účtu ČD Kredit je k dispozici po přihlášení do e-shopu ČD.

Práva a povinnosti Českých drah, a.s. a držitele účtu ČD Kredit

 • V případě porušení OP nebo obecně závazných právních předpisů ze strany držitele jsou České dráhy, a.s. oprávněny elektronicky zablokovat funkci účtu ČD Kredit až do doby, kdy držitel splní své povinnosti vyplývající z OP nebo právních předpisů. O zablokování účtu ČD Kredit bude zaslána zpráva emailem na adresu uvedenou v registraci.
 • České dráhy nesou odpovědnost za ztracenou část vložených finančních prostředků na účtu ČD Kredit a za chybné provedení operací držitele účtu ČD Kredit, pokud byly ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny SW závadou nebo neoprávněným průnikem do systému ČD Kredit a e-shop ČD a toto selhání nebylo způsobeno držitelem účtu ČD kredit vědomě, chybnou obsluhou nebo jeho jednáním v rozporu s OP.
 • V případě sporu s držitelem účtu ČD Kredit prokazují České dráhy, a.s., že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou na straně vydavatele.
 • Držitel účtu ČD Kredit je povinen při užívání účtu ČD Kredit dodržovat tyto OP a obecně závazné právní předpisy.
 • Držitel účtu ČD Kredit se zavazuje při komunikaci s Českými drahami, a.s. uvádět o sobě pravdivé a nezkreslené údaje. V případě jejich změn je povinen provést jejich opravu v profilu zákazníka v e-shop ČD bez zbytečného odkladu.
 • ČD neodpovídají za škody vzniklé zákazníkovi (držiteli účtu) v důsledku uvedení nepravdivých či neplatných údajů z jeho strany nebo neprovedení aktualizace v případ jejich změny.
 • V případě prozrazení či prolomení hesla pro přístup do e-shop ČD nebo vyzrazení PIN je držitel povinen ihned po zjištění tyto údaje změnit, nebo požádat České dráhy a.s. o zablokování účtu ČD Kredit na tel. +420 221 111 122.

Používání účtu ČD Kredit

Nabíjení (kreditování) účtu ČD Kredit

V e-shopu ČD, mobilním e-shopu ČD a aplikaci Můj vlak

 • Nabití účtu ČD Kredit lze provést po přihlášení do e-shopu ČD úhradou částky platební kartou, vouchery nebo převodem z jiného účtu ČD Kredit, popř. dalšími platebními nástroji v případě jejich implementace do e-shop ČD.
 • V mobilním e-shopu ČD a v aplikaci Můj vlak všemi dostupnými platebními nástroji (platební kartou). Provedené nabití účtu ČD Kredit není možné stornovat.
 • Připsáním částky návratku z uplatněného práva z přepravní smlouvy (dále UPPS) jízdních dokladů zakoupených v e-shop ČD hrazených z účtu ČD Kredit, včetně částek z návratků beze srážky u dokladů hrazených všemi platebními nástroji e-shopu ČD při splnění podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (dále SPPO) a Pravidlech pro nákup v e-shop ČD. Částky návratků beze srážky jsou vázány výhradně na nákup jízdních dokladů a služeb ČD a nelze je při zrušení účtu ČD Kredit vyplatit. Lze jimi kreditovat jiný účet ČD Kredit, nebo nabít účet elektronické peněženky kterékoliv platné In Karty.

Na pokladní přepážce ČD

 • Na pokladní přepážce lze nabití účtu ČD Kredit provést v hotovosti v CZK nebo v EUR, platební kartou, dárkovou platební kartou ČD, vouchery a elektronickou peněženkou na In Kartě (EPIK).
 • K nabití účtu ČD Kredit úhradou EPIK jsou přednostně použity tzv. vázané prostředky, tj. částky přiznaných návratků beze srážky. Podmínka použití vázané částky pouze pro úhrady jízdních dokladů zůstává zachována.
 • Na pokladní přepážce je umožněno nabíjení účtu ČD Kredit také doklady vystavenými v rámci odškodnění cestujících ve vnitrostátní nebo mezinárodní přepravě s tím, že tyto částky jsou pak vázány na nákup jízdních dokladů a služeb ČD.
 • Při nabíjení na pokladní přepážce se uživatel identifikuje sdělením přiděleného čísla účtu ČD Kredit pokladníkovi nebo předložením In Karty přiřazené k účtu ČD Kredit.
 • Minimální částka k nabití účtu ČD Kredit je 100 Kč, maximální částka zůstatku na účtu ČD Kredit je 30 000 Kč, v případě vyplacených návratků z UPPS lze tuto částku krátkodobě překročit.
 • Na pokladní přepážce je možné chybně provedený kredit stornovat pouze v době od provedení úhrady do odchodu cestujícího od pokladní přepážky.

Odúčtovnou přepravních tržeb ČD

 • Připsáním částky návratku z UPPS u jízdních dokladů zakoupených v e-shop ČD hrazených z účtu ČD Kredit, včetně částek z návratků beze srážky dokladů hrazených všemi platebními nástroji e-shopu ČD při splnění podmínek uvedených v SPPO.
 • Administrátorskou opravou chybně provedené transakce na základě uplatněné reklamace cestujícího nebo chyby zjištěné ČD.

Platby z účtu ČD Kredit

 • Z účtu ČD Kredit lze hradit všechny druhy jízdních dokladů a služeb nabízených v e-shop ČD včetně nabíjení EPIK a nabití účtu ČD Kredit jiného zákazníka.
 • Platba z účtu ČD Kredit je možná pouze po přihlášení do e-shopu ČD, mobilního e-shopu ČD nebo aplikace Můj vlak.
 • Není možná kombinace platby z účtu ČD Kredit s doplatkem platební kartou.
 • Je možná kombinace platby s platbami vouchery ČD, poukázkami na přepravu a ČD Body.
 • Platba z účtu ČD Kredit je umožněna pouze v případě, že částka zůstatku účtu ČD Kredit úhradu umožňuje. Je-li částka k úhradě vyšší, je zákazník upozorněn na nedostatečný zůstatek účtu ČD Kredit.
 • Pro platbu jsou přednostně použity tzv. vázané prostředky z vyplacených návratků beze srážky.
 • V případě kreditu EPIK jsou přednostně použity vázané prostředky.
 • Při kreditu jiného účtu ČD Kredit je možné zvolit výši volné i vázané částky.
 • Každá platba z účtu ČD Kredit je zabezpečena zadáním PIN.

Zablokování a odblokování účtu ČD Kredit, zapomenutý PIN

Blokace účtu ČD Kredit při zadání nesprávného PIN

 • Po 3. zadání nesprávného PIN se účet ČD Kredit automaticky zablokuje na dobu 15 minut. Po uplynutí této doby se účet ČD Kredit automaticky odblokuje a jsou umožněny další 3 pokusy zadání správného PIN.
 • Po dalších 3 neúspěšných pokusech (celkem 6 neúspěšných pokusů) o zadání PIN dojde k zablokování účtu ČD Kredit.

Odblokování účtu ČD Kredit

V e-shop ČD:

 • Po zablokování účtu ČD Kredit prvým trojím zadáním chybného PIN dojde k automatickému odblokování účtu ČD Kredit po uplynutí 15 minut od blokace.
 • Odblokování zablokovaného účtu ČD Kredit je možné přímo v e-shop ČD zadáním odpovědí na kontrolní otázky. Po správném zodpovězení kontrolních otázek je umožněno zadání nového PIN (změna PIN bez zadání původního PIN).
 • Odblokování zablokovaného účtu ČD Kredit lze v e-shop ČD též provést zasláním kódu pro zadání nového PIN na číslo mobilního telefonu, uvedeného v profilu zákazníka v e-shopu ČD. Zadání nového PIN je nutné provést do 5 minut od zaslání SMS s kódem pro odblokování.

Na pokladní přepážce:

 • O odblokování účtu ČD Kredit a aktivaci nového PIN lze požádat na podkladní přepážce ČD předložením In Karty, pokud ji má držitel zaregistrovanou v profilu zákazníka v e-shopu ČD. Držitel účtu ČD Kredit předloží pokladníkovi svoji In Kartu a ten ověří identitu držitele In Karty dle fotografie a porovná jméno a příjmení uvedené na In Kartě s údaji v profilu zákazníka v e-shopu ČD. V případě jakýchkoliv pochybností o identitě osoby předkládající In Kartu má pokladník právo odblokování účtu ČD odmítnout.
 • Nemá-li držitel účtu ČD Kredit v profilu zákazníka v e-shop ČD zavedenu In Kartu, lze požádat o odblokování účtu ČD Kredit tak, že držitel pokladníkovi sdělí číslo svého účtu ČD Kredit, e-mailovou adresu uvedenou v profilu zákazníka v e-shopu ČD a prokáže svoji totožnost dokladem totožnosti. Jako doklad totožnosti lze použít pouze Občanský průkaz, cestovní pas, doklad o trvalém pobytu cizince v ČR nebo doklad totožnosti občana z některé ze zemí EU (tzv. identity card). Bez znalosti čísla účtu ČD Kredit a e-mailové adresy nelze účet ČD Kredit odblokovat, stejně jako v případě, že se neshoduje příjmení a jméno na dokladu totožnosti s příjmením a jménem uvedeným v profilu zákazníka v e-shopu ČD, nebo pokud fotografie na předloženém dokladu totožnosti neodpovídá aktuální podobě předkládající osoby. Odblokování účtu ČD Kredit je dále podmíněno podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení je ČD archivováno po dobu 5 let.
 • Při odblokování s ověřením zákazníka In Kartou nebo dokladem totožnosti je automaticky vygenerována a zaslána na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v profilu zpráva pro nastavení nového PIN.
 • Pokud jsou v profilu zákazníka v e-shop ČD Kredit uvedeny smyšlené údaje a nelze z toho důvodu prokázat a ověřit identitu držitele (vlastníka) účtu ČD Kredit, nelze odblokování zablokovaného účtu ČD Kredit provést. Pro další nákupy v e-shopu ČD s použitím účtu ČD Kredit je v tomto případě nezbytná nová registrace s jinou e-mailovou adresou.

Uplatnění práva z přepravní smlouvy

 • Pro uplatnění a vyřizování žádostí o UPPS dokladů hrazených z účtu ČD Kredit platí podmínky uvedené v SPPO, ZUJ a v Pravidlech pro nákup v e- shop ČD.
 • Uznané návratky z UPPS za jízdní doklady hrazené z účtu ČD Kredit jsou vždy prováděny zpět na účet ČD Kredit, ze kterého byly uhrazeny.

U dokladů hrazených z účtu ČD Kredit nebo ostatními způsoby úhrady je možné požádat o návratek beze srážky dle podmínek uvedených v SPPO.

Reklamace transakcí

 • Reklamace funkčnosti účtu ČD Kredit nebo jednotlivých transakcí lze uplatnit prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Českých drah volbou: Dotaz, podnět -> cestování vlakem -> úhrady jízdních dokladů, emailem na adresu info@cd.cz, popř. telefonicky na tel. 221 111 122 (telefonát je zpoplatněný). V podání je potřeba uvést číslo účtu ČD Kredit, datum a přibližný čas nákupu, jméno a příjmení cestujícího, e-mailovou adresu zadanou v objednávce e- shopu ČD pro zaslání jízdních dokladů, popř. další údaje upřesňující důvod reklamace, nikdy neuvádět PIN.
 • Reklamace transakcí bude vyřízena do 30 dnů.
 • Touto formou nelze uplatnit právo z přepravní smlouvy na zakoupené jízdní doklady.

Zrušení účtu ČD Kredit, vyplacení zůstatku a ukončení smluvního vztahu

 • Účet ČD Kredit může zákazník zrušit pouze po přihlášení do e-shopu ČD a po zadání správného PIN.
 • Nelze požádat o vyplacení vázané částky zůstatku (z návratků UPPS beze srážky, z kreditu doklady vystavenými v rámci odškodnění cestujících, z kreditu vouchery apod.).
 • Je-li aktuální zůstatek účtu ČD Kredit nulový, je možné účet zrušit ihned.
 • Je-li zůstatek účtu ČD Kredit nulový a od poslední transakce provedené zákazníkem uplynulo 12 měsíců, je automaticky zrušen.
 • Při nenulovém zůstatku je podmínkou pro zrušení účtu ČD Kredit vypořádání zůstatku formou:
  1. převodu celého zůstatku na účet ČD Kredit jiného držitele;
  2. žádostí o zaslání peněz na bankovní účet v ČR, vyjma vázané částky;
  3. žádostí o vyplacení zůstatku v hotovosti v ČR prostřednictvím poštovní poukázky České pošty, vyjma vázané částky.
 • Vyplacení zůstatku zasláním prostřednictvím poštovní poukázky je zpoplatněno částkou 50 Kč, která slouží na úhradu nákladů s tím spojených. Jsou-li na účtu ČD Kredit vázané částky, je provedena úhrada tohoto poplatku přednostně z těchto částek.
 • O zrušení účtu ČD Kredit nelze požádat v případě dosud nevyřízené žádosti o uplatnění práva z přepravní smlouvy.
 • O vyřízení požadavku a předání transakce bance nebo poště a o ukončení smluvního vztahu bude zákazník informován e-mailem.
 • Je-li na účtu ČD Kredit nenulový zůstatek a od poslední transakce provedené zákazníkem uplynulo 12 měsíců, budou ČD účtovat zákazníkovi poplatek za vedení účtu ve výši 50 Kč měsíčně za každý další měsíc bez pohybu na účtu ČD Kredit. Zákazník bude na tuto skutečnost předem upozorněn e-mailem a na každou takto zaúčtovanou částku bude vystaven a odeslán e-mailem doklad o zaplacení. Poslední (nedostačující) zůstatek se, bez ohledu na jeho výši, v plném rozsahu použije k závěrečné úhradě poplatku za vedení ú tu, aniž by ČD požadovaly další úhradu. Okamžikem, kdy na účtu ČD Kredit zbyde nulový zůstatek, dojde k jeho automatickému zrušení.
 • Ke zrušení účtu dojde rovněž po uplynutí doby 4 let od poslední transakce provedené zákazníkem s tím, že celá částka zůstatku je přeúčtována do příjmů ČD.
 • V případě úmrtí držitele účtu ČD Kredit vystaví ČD správci dědictví doklad s informací o výši zůstatku na účtu ČD Kredit na základě písemné žádosti zaslané na adresu České dráhy, a.s. - OPT Olomouc, oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Zůstatek bude převeden dědici převodem na bankovní účet, popř. poštovní poukázkou ve lhůtě 30 dnů od předložení pravomocného usnesení soudu o dědictví (ověřené kopie) na adresu uvedenou výše a účet ČD Kredit bude zrušen. Při zaslání poštovní poukázkou bude účtováno poštovné dle ceníku České pošty, s.p. platného v době předložení usnesení.
 • Zrušený účet ČD Kredit nelze obnovit. Zákazník si může bez omezení zřídit nový účet ČD Kredit.
 • Po uplynutí 30 kalendářních dnů od zrušení účtu ČD Kredit dochází k zániku smlouvy o zřízení a používání účtu ČD Kredit.
 • Data o zrušeném účtu ČD Kredit archivují ČD po dobu 5 let.
 • Změny těchto obchodních podmínek ČD zveřejní na webu www.cd.cz nejpozději 14 dnů před jejich platností. Informace o změně OP ČD Kredit bude zaslána e-mailem na adresu uvedenou v registraci e-shop ČD všem držitelům účtu ČD Kredit.


Úvod Čím se řídíme