Platnost od 14.12.2014

Pro přepravu zavazadel můžete ve vybraných vlacích využít službu Úschova během přepravy, kdy je zavazadlo přepravováno pod dohledem průvodčího.

Úschova během přepravy

Při využití služby Úschova během přepravy své spoluzavazadlo předáte přímo zaměstnanci ČD do označeného vozu ve vlaku. Při přestupu na jiný vlak si překládku zavazadla do dalšího vlaku musí zajistit cestující sám. Hlavní výhodou služby Úschova během přepravy je, že si své zavazadlo po dobu jízdy nemusíte hlídat (je pod dohledem průvodčího) a nemusíte si také hledat místo k sezení poblíž svého zavazadla. Služba tedy funguje podobně jako úschovna na nádraží.

Služba úschova během přepravy je poskytována ve vlacích ČD, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kufru (případně kufru v kroužku nebo kufru v rámečku). Symbolem kufru je označen také služební vůz nebo oddíl, kde lze kolo nebo jiné zavazadlo uschovat.

Co lze do úschovy během přepravy uložit?

Do úschovy během přepravy lze uložit jízdní kola (včetně elektrokol, tandemů a vícemístných kol), dětské kočárky a vozíky, tříkolky, koloběžky, snadno přenosné lodě a další snadno přenosné předměty, u nichž nesmí hmotnost jednoho kusu přesáhnout 50 kg.

Do úschovy během přepravy nelze uložit drahé kovy, mince a výrobky z drahých kovů, drahé kameny, klenoty, předměty umělecké, historické nebo sběratelské ceny, peněžní hotovosti, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry a listiny, sbírky, osobní a cestovní doklady, předměty nedostatečně balené nebo předměty navzájem k sobě svázané tak, že by se mohly oddělit, předměty vojenské výzbroje (vojenské zbraně, munice všeho druhu, prostředky protichemické ochrany apod.), předměty s hodnotou převyšující 30 000 Kč, živá zvířata, a to ani ve schránách. Přepravit také nelze zavazadlo, jehož obsahem jsou věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozu, újmu na životě a zdraví osob, na jejich majetku nebo mohou vzbudit podezření, že se jedná o nástražný výbušný systém a dále věci neskladné. Těmi jsou zejména věci, které mohou způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, nabité zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé, jakož i věci vzbuzující odpor.

Kolik stojí úschova během přepravy?

Za každé přepravované zavazadlo je třeba zaplatit cenu dokladu pro zavazadlo dle ujeté vzdálenosti (cenu za přepravu spoluzavazadla) a k tomu jednorázové úschovné v úschově během přepravy. Jednorázové úschovné v úschově během přepravy se platí za každý vlak zvlášť a zakoupit lze předem u pokladny ČD (ode dne vyhlášení i v eShopu ČD) nebo přímo u průvodčího ve vlaku. Úschovné se neplatí při uložení dětského kočárku pro spolucestující dítě.

Úschova během přepravy Jedno zavazadlo Dětský kočárek pro spolucestující dítě
jednorázové úschovné pro jeden vlak 10 Kč zdarma

Předání zavazadla do úschovy

Zavazadla předáte průvodčímu přímo do označeného vozu ve vlaku. Vstup do služebního oddílu vozu je možný jen po výzvě průvodčího. V případě uložení jízdního kola nebo kočárku je třeba ještě před předáním do úschovy odejmout všechny snadno odnímatelné součásti ukládaného předmětu. ČD neodpovídají za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných součástí.

Následně zaplatíte průvodčímu jednorázové úschovné v Úschově během přepravy a dostanete doklad o zaplacení (v případě dětského kočárku dostanete doklad o bezplatné úschově) označený samolepkou s názvem stanice výdeje (ve které si uložený předmět přijdete z vlaku vyzvednout). Doklad o zaplacení úschovného platí pouze pro vlak, ve kterém byl vystaven a nejdále do stanice na něm uvedené. Jednorázové úschovné v Úschově během přepravy lze zakoupit i předem u pokladní přepážky ČD nebo v eShopu ČD. Pokud máte úschovné již zaplaceno, u průvodčího ve vlaku již nic dalšího neplatíte a pouze obdržíte doklad označený samolepkou s názvem stanice výdeje.

Výdej uschovaných zavazadel

Průvodčí u vlaku vám vydá uschované předměty ve stanici výdeje po předložení dokladu o zaplacení úschovného označeného samolepkou. Průvodčí není povinen zkoumat, zda osoba, která doklad předkládá je oprávněna k vyzvednutí uschovaného předmětu. Neodebrané předměty jsou převezeny vždy do cílové stanice vlaku, příp. do poslední stanice na území ČR a předány k další úschově v úschovně ČD v železniční stanici, příp. mohou být vydány po dohodě s cestujícím v některé z dalších nácestných stanic.

Rezervace místa pro jízdní kolo

U označených vlaků ČD je umožněna přeprava jízdních kol s možností rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo v kroužku) nebo na základě povinné rezervace místa pro jízdní kolo (symbol kolo v rámečku). Do vlaků s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo je nutné rezervaci zakoupit vždy předem u pokladní přepážky ČD nebo v eShopu ČD. Rezervaci pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo lze zakoupit jako samotnou rezervaci pro jízdní kolo nebo jako místenku s rezervací místa pro jízdní kolo (místenka pro cestujícího a zároveň rezervace místa pro jízdní kolo). Tyto rezervace a místenky lze zakoupit zpravidla pouze do vozů 2. třídy, ve kterých jsou vyhrazená místa pro přepravu jízdních kol pod dohledem cestujícího. V některých vlacích mohou být vyhrazena místa pro přepravu kol i pro cestující 1. třídy. Rezervaci místa pro kolo je možné zakoupit v předprodeji až 60 dní předem. Prodej rezervací na vlaky s možnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice. Prodej rezervací na mezinárodní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí zpravidla v době odjezdu vlaku z jeho výchozí stanice. Prodej rezervací na vnitrostátní vlaky s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo končí vždy v čase odjezdu vlaku z nástupní stanice cestujícího.

K rezervačnímu dokladu je třeba průvodčímu předložit přepravní doklad pro jízdní kolo.

Ceník rezervací pro jízdní kolo

Rezervační doklad Cenová úroveň ** Cena
U pokladny V eShopu ČD
Místenka SC 2. vozové třídy s rezervací pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo I. 0 Kč 0 Kč
II. 35 Kč 35 Kč
III. 70 Kč 70 Kč
IV. 100 Kč 100 Kč
V. 125 Kč 125 Kč
VI. 150 Kč 150 Kč
VII. 175 Kč 175 Kč
VIII. 200 Kč 200 Kč
IX. 250 Kč 250 Kč
Místenka 1. nebo 2. vozové třídy (dle typu vozu) s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo 35 Kč 0 Kč*
Samostatná rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo
Ve vlacích číslo 780 – 795 a 6963 je možná pouze rezervace místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo, nelze do nich zakoupit místenku s rezervací místa pro jízdní kolo přepravované jako spoluzavazadlo.
35 Kč 0 Kč*
Rezervace jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy 35 Kč 0 Kč*
Poplatek za vyhrazení místa pro kolo jako spoluzavazadlo nebo v úschově během přepravy 20 Kč -
Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo jako spoluzavazadlo ve zvláštních / posilových vozech zavedených na základě objednávky cestujících 30 Kč -
Poplatek za vyhrazení jednoho místa pro jízdní kolo v úschově během přepravy ve zvláštních / posilových vozech zavedených na základě objednávky cestujících 50 Kč -

* Pokud není rezervace zakoupena společně s jízdenkou, činí cena rezervace 35 Kč.
** Cena místenky SC je závislá na dni nákupu místenky, dni jízdy, použitém vlaku a zbývajícím počtu volných míst.