Platnost od 14.12.2014

Ručním zavazadlem se rozumí snadno přenosná věc, kterou lze umístit nad a pod místem, které cestující ve vlaku zaujímá.

Spoluzavazadla

Ruční zavazadla si cestující přepravuje sám a ve vlaku je umístí nad nebo pod místem, které ve vlaku zaujímá, případně je může mít na svém klíně. Zavazadlo, které nelze mimořádně umístit nad a pod místo, které cestující zaujímá, ale nepřekročí ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, se také považuje za ruční zavazadlo. V některých typech vagonů lze pro uložení ručních zavazadel použít ještě zvláštní odkládací prostory. Ukládání ručních zavazadel na sedadlech a v prostoru sociálních zařízení (WC, umývárna) vozu není dovoleno.

Přeprava ručních zavazadel ve vlacích ČD je zdarma.

Mezi ruční zavazadla patří také:

Co nelze přepravovat jako ruční zavazadlo?

Obsahem ručního zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozu, újmu na životě a zdraví osob, na jejich majetku nebo mohou vzbudit podezření, že se jedná o nástražný výbušný systém a dále věci neskladné. Těmi jsou zejména věci, které mohou způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, nabité zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé a žíravé, jakož i věci vzbuzující odpor. Porušení zákazu se považuje za porušení přepravních podmínek a cestující zaplatí přirážku ve výši 500 Kč (při zaplacení na místě se sníží na 100 Kč). Odmítne-li cestující přirážku zaplatit, je povinen prokázat své osobní údaje k sepsání potvrzení o pohledávce ČD vůči cestujícímu a bude vyloučen z přepravy.

Co smí být také obsahem ručního zavazadla?

Obsahem zavazadla, které si cestující bere s sebou do vlaku, může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti obsahu nejvýše 10 kg, bezpečně uzavřená nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, zcela vyprázdněná nádrž na pohonné hmoty pro motorová vozidla a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.