Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit:

Právo z přepravní smlouvy lze v mezinárodní přepravě uplatnit u následujících dokladů:

1. Všeobecná ustanovení

Uplatnění práva z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě cestujících se řídí:

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě, podmínkami Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejím Přípojkem A "Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (CIV)", Všeobecnými přepravními podmínkami pro železniční přepravu osob (GCC-CIV/PRR), Zvláštními přepravními podmínkami v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady bez integrované rezervace (SCIC-NRT), Zvláštními přepravními podmínkami v mezinárodní přepravě pro síťové jízdní doklady (SCIC-RPT), Zvláštními přepravními podmínkami v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady s integrovanou rezervací (SCIC-IRT), Zvláštními přepravními podmínkami v mezinárodní přepravě pro jízdní doklady v přepravě východ – západ (SCIC-EWT), vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou osobní dopravu v rozsahu stanoveném CIV, GCC-CIV/PRR, SCIC-NRT, SCIC-EWT a ZUJ. Toto zvláštní ustanovení upravuje uplatňování práva z přepravní smlouvy u ČD v mezinárodní osobní přepravě na základě výše uvedených norem a určuje odchylky ve smyslu Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu.

Oblast přepravního práva je upravena zvláštními právními předpisy (čl. 1, Příloha I ZUJ), které mají přednost před obecnou právní úpravou.

2. Uplatnění práva z přepravní smlouvy

2.1. Právo z  přepravní smlouvy uplatňuje cestující na místě příslušném k jejímu přijetí nebo vyřízení, osobně nebo písemně doporučeným dopisem, a to do jednoho měsíce po skončení platnosti daného jízdního dokladu.

2.2. Pro rychlejší vyřízení uplatnění práva z přepravní smlouvy se cestujícímu doporučuje v písemné žádosti uvádět číslo bankovního účtu (u zahraničních zákazníků nutné uvést SWIFT /BIC/ a IBAN) pro bezhotovostní výplatu nárokované částky, e-mailovou adresu a telefonické spojení.

2.3. Předložené jízdní doklady musí oprávněná pokladní přepážka nebo smluvní CK vždy opatřit záznamem o nevyužití, pokud cestující o toto potvrzení požádá.

2.4. Pokud uplatňuje právo z přepravní smlouvy cestující písemnou žádostí, pokladník přepážky ji od cestujícího převezme nebo mu sdělí adresu, kde je nutné uplatnit právo z přepravní smlouvy.

3. Doba pro vyřízení uplatnění práva z přepravní smlouvy

3.1. České dráhy, a.s. jsou povinny vyřídit uplatnění práva z přepravní smlouvy a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti.

4. Místa příslušná k uplatnění práva z přepravní smlouvy

4.1. Místem příslušným k uplatnění práva z přepravní smlouvy je železnice, která jízdní doklad vydala.

4.2. Na Českých drahách, a.s., vyřizují uplatnění práva z přepravní smlouvy pokladní přepážky ČD s mezinárodním oprávněním a CK oprávněné k prodeji mezinárodních jízdních dokladů (zveřejněno v Přepravním a tarifním věstníku Ministerstva dopravy) a Odúčtovna přepravních tržeb v Olomouci (dále jen OPT).

Právo z přepravní smlouvy u jízdních dokladů ČD vydaných smluvními CK lze uplatnit u CK, která jízdní doklad vydala nebo u pokladní přepážky ČD s mezinárodním oprávněním.

4.3. Oprávněné pokladní přepážky a smluvní CK provádějí a vyplácejí návratky pouze u úplně nevyužitých mezinárodních jízdních dokladů, pokud bylo právo z přepravní smlouvy uplatněno v době jejich platnosti.

4.4. U částečně nevyužitých mezinárodních jízdních dokladů provádí a vyplácí návratky OPT.

4.5. Pokud nemůže návratek oprávněná pokladní přepážka (smluvní CK) provést, žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy společně s jízdními doklady postoupí na OPT.

4.6. Cestující může právo z přepravní smlouvy uplatnit písemně na adrese:

České dráhy,a.s. – Odúčtovna přepravních tržeb
Oddělení podílování, odúčtování a urovnání vztahů v OP
Vídeňská 15
772 11 Olomouc

4.7. V případě, že cestující nevyužije jízdní doklad z důvodů na své straně, musí si dát nevyužití potvrdit u oprávněného zaměstnance dopravce (pokladní přepážka, CK) v době platnosti dokladu, a to v nástupní stanici, ve stanici, kde se cestující zříká další cesty nebo ve stanici výdeje.

4.8. Je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z  viny na straně železnice, návratky z úplně i částečně nevyužitých mezinárodních jízdních dokladů může provést i oprávněná stanice nebo smluvní CK, a to i po odjezdu vlaku.

4.9. U jízdních dokladů eTiket platí odchylná pravidla pro uplatnění práva z přepravní smlouvy. Právo z přepravní smlouvy je možné uplatnit výhradně prostřednictvím eShop ČD, v záložce „Vrácení dokladu“ nebo u registrovaných uživatelů po přihlášení označením příslušného dokladu přímo z historie nákupů. Bližší podmínky jsou uvedeny v Pravidlech pro nákup v eShop ČD.

5. Doklady potřebné k uplatnění práva z přepravní smlouvy

5.1. Při uplatnění práva z přepravní smlouvy na místě příslušném k jejímu vyřízení je cestující povinen:

5.2. Jízdní doklady předložené při uplatnění práva z přepravní smlouvy musí být opatřeny záznamem o nevyužití. Není-li na jízdních dokladech záznam o úplném nebo částečném nevyužití, musí k nim být přiloženy odpovídající doklady zakládající nárok na uplatnění práva z přepravní smlouvy (jako například lékařská potvrzení, nové jízdní doklady zakoupené namísto nepoužitých, apod.).

5.3. Jízdní doklady předkládané při uplatnění práva z přepravní smlouvy nesmějí být znečištěné nebo poškozené tak, že z nich není možné zjistit potřebné důležité údaje (např. nečitelné relace na jízdence, cena dokladu, vozová třída atd.).

5.4. Za ztracené, poškozené, neoprávněně měněné nebo jinak upravované jízdní doklady se náhrada neposkytuje.

6. Uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdních dokladů placených platební kartou nebo hrazených elektronickou peněženkou (EPIK)

6.1. U služeb hrazených platební kartou, je podmínkou pro vyřízení uplatnění práva z přepravní smlouvy předložení platební karty, kterou byl doklad uhrazen. V případě, že zákazník tuto platební kartu nepředloží, oprávněná pokladní přepážka (smluvní CK) žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy společně s jízdními doklady postoupí na OPT. Návratek z jízdních dokladů hrazených platební kartou bude vždy poukázán na účet vázaný k platební kartě, kterou byl doklad zaplacen.

6.2. Návratek z jízdních dokladů hrazených elektronickou peněženkou (EPIK) bude poukázán na účet elektronické peněženky.

7. Výše vyplácených částek

7.1. V  mezinárodní přepravě lze cestujícímu vyplatit u pokladních přepážek a smluvních CK v  hotovosti návratek až do výše 8000 CZK.

7.2. Limit 8000 CZK se nevztahuje na cestující, kteří uvedou bydliště mimo Evropu (cestující tuto skutečnost musí prokázat předložením cestovního pasu).

7.3. Uplatnění práva z přepravní smlouvy pro uznané návratky vyšší než 8000 CZK vyřizuje OPT.

7.4. Při výplatě návratků u dokladů hrazených platební kartou není výše částky omezena finančními limity, které jsou stanoveny pro výplatu částek ve stanici v hotovosti.

7.5. Je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z  viny na straně železnice, při výplatě návratku není jeho výše omezena finančními limity, které jsou stanoveny pro výplatu částek ve stanici v hotovosti.

8. Pravidla pro uplatnění práva z přepravní smlouvy u jednotlivých druhů jízdních dokladů

8.1. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného, jehož výše však bude při vrácení z důvodů na straně cestujícího vždysnížená o předepsanou srážku, výše srážky může být až 100 %.

8.2. Srážka se provádí vždy za každý jízdní doklad zvlášť, to znamená z celkové ceny za přepravu uvedené na jízdním dokladu – nikoliv z jízdného za každého cestujícího zvlášť.

8.3. Je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z  viny na straně cestujícího, má cestující nárok u jednotlivých druhů jízdních dokladů na výplatu návratku následovně:

a) Úplné nevyužití jízdenky

V případě úplného nevyužití jízdenky se vrátí jízdné po odečtení srážky 10 % z ceny jízdenky, nejméně však 3,- EUR.

V případě úplného nevyužití síťové jízdenky Interrail je srážka 15 %.

b) Částečné nevyužití jízdenky

V případě částečného nevyužití jízdenky se vrátí jízdné po odečtení ceny za projetou trať a srážky 10 % z této zbylé ceny, nejméně však 3,- EUR.

c) Skupinové jízdenky

Pravidla uvedená pod písmenem a), b) se vztahují i na jízdenky pro přepravu skupin. Srážka se provádí ze společně vystavené jízdenky, nikoliv z jízdného za každého cestujícího zvlášť. Skupinovou jízdenku je možné na ČD odchylně od podmínek SCIC-NRT vrátit nejpozději v první den platnosti.

Pro uplatnění práva z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě u ČD při změně počtu osob ve skupinových jízdenkách musí být záznam na jízdní doklad o částečném nevyužití učiněn již před uskutečněním jízdy ve výdejně jízdenek. Pokud je příslušná stanice v rozhodné době neobsazená, potvrdí nevyužití průvodčí ve vlaku.

d) Rezervační doklady pro místa k sezení - místenky

Výměna rezervačních dokladů pro místa k sezení se neprovádí. Poplatek za rezervaci místa k sezení se nevrací. Cestující má nárok na vrácení poplatku za rezervaci místa k sezení nebo jeli to možné na výměnu rezervačních dokladů pro místa k sezení pouze v případě nesplnění závazku ze strany dopravce (např. cestující nemohl zaujmout jemu přidělené místo z důvodu na straně dopravce).

e) Lůžkové a lehátkové příplatky v přepravě ČD-ZSSK

V případě, že cestující odřekne místo nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 10 %, nejméně 1,- EUR za místo a noc. V případě, že cestující odřekne místo v den odjezdu vlaku, činí srážka z příplatku 50 %, nejméně 1,- EUR za místo a noc. V případě, že místo odřekne po odjezdu vlaku nebo jej neodřekne vůbec, nemá nárok na návratek.

f) Lůžkové a lehátkové příplatky

V případě, že cestující odřekne místo nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka z příplatku 10 %, nejméně 3,- EUR za místo a noc. V případě, že cestující odřekne místo v den odjezdu vlaku, činí srážka z příplatku 50 %, nejméně 3,- EUR za místo a noc. V případě, že místo odřekne po odjezdu vlaku nebo jej neodřekne vůbec, nemá nárok na návratek. Noc je obecně stanovena časovým úsekem 22:00 – 06:00 hod, není-li zvláštními přepravními podmínkami stanoveno jinak.

g) Jízdní doklady IRT

Pro jednotlivé kategorie vlaků IRT nebo přímo pro konkrétní spoje platí zvláštní přepravní podmínky (SCIC-IRT), vč. zvláštních podmínek pro návratky. Podmínky a ceny v těchto vlacích vyhlašují a poskytují dopravní podniky, které tyto vlaky zřizují. Částečné návratky u jízdních dokladů IRT nejsou možné. Příplatek (aufpreis) s rezervací místa k sezení se zpravidla nevrací. U některých nabídek mohou být návratky jízdních dokladů IRT omezeny nebo zcela vyloučeny.

Pokud není v ZUJ u jednotlivých kapitol stanoveno jinak, platí:

V případě, že cestující odřekne místo nejpozději 1 den před odjezdem vlaku, činí srážka 50 % za místo (nejméně 3,- EUR za místo). V případě, že cestující odřekne místo později nebo jej neodřekne vůbec, nemá cestující nárok na návratek.

h) Jízdní doklady pro přepravu jízdních kol

Návratky nepoužitých nebo částečně použitých mezinárodních dokladů pro přepravu jízdních kol nejsou možné.

i) Jízdní doklady v přepravě autovlakem

V případě, že cestující odřekne místo nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka 10 %. V případě, že odřekne místo v den platnosti jízdního dokladu, činí srážka 50 %. Odřekne-li cestující místo později nebo jej neodřekne vůbec, nemá nárok na návratek.

j) Jízdní doklady eTiket zahraničí

Pro návratky u jízdních/rezervačních dokladů eTiket zahraničí za standardní cenu platí obecné podmínky pro návratky a Pravidla pro nákup v eShop ČD. Tyto podmínky jsou vyhlášeny na www.cd.cz.

k) Jízdní doklady Včasná jízdenka Evropa

Jízdní doklady Včasná jízdenka Evropa vydané z eShopu ČD nebo pokladní přepážky ČD nelze ze strany cestujícího vrátit ani vyměnit.

l) Servisní poplatek

Servisní poplatek za vystavení jízdenky Včasná jízdenka Evropa nelze ze strany cestujících vrátit.

8.4. U některých nabídek mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro uplatnění práva z přepravní smlouvy nebo může být uplatnění práva z přepravní smlouvy zcela vyloučeno. Tyto odchylky jsou stanoveny v příslušné kaptilole v ZUJ.

8.5. Je-li uplatněno právo z přepravní smlouvy z  viny na straně dopravce, cestujícímu bude vyplaceno nevyužité jízdné (včetně návratku z rezervačních dokladů, v tomto případě i místenky a servisního poplatku) beze srážky.