Platnost od 14. 6. 2020

Prodej jízdních dokladů, místenek, lůžkových a lehátkových příplatků a dalších dokladů prostřednictvím služby TeleTiket je zabezpečován operátorem Centrálního zákaznického servisu Českých drah (ČD). Pro použití těchto dokladů platí Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících (CIV), Všeobecné přepravní podmínky pro železniční přepravu osob (GCC-CIV/PRR), Zvláštní přepravní podmínky v mezinárodní přepravě pro NRT (SCIC-NRT) pro IRT (SCIC-IRT) a Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) s upřesněním v Pravidlech pro nákup v e-shopu ČD, Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu (SPPO) a Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (TR 10).

1. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí straně (s výjimkou ČSOB, která zajišťuje platební styk a Policie při šetření trestného činu či přestupku) či jinak zneužity a budou bezpečně uloženy. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění telefonického prodeje jízdních a rezervačních dokladů, vyřizování uplatněného práva z přepravní smlouvy a pro potřeby zpětné kontroly.

Zákazník při telefonické objednávce poskytuje ČD informace nezbytné pro pro realizaci platby a využití eTiket.

2. Telefonická objednávka a platba

Doklady lze zakoupit zpravidla 60 dnů předem a nejpozději v době odjezdu vlaku z nástupní stanice cestujícího.

Jízdní doklady do Belgie, Dánska, Chorvatska, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovinska, Švýcarska a některé typy rezervací lze zakoupit až 90 dnů před odjezdem.

Pokud je součástí jedné telefonické objednávky více rezervačních dokladů na stejný vlak, rezervační systém k nim automaticky přidělí sousední místa, jsou-li volná. České dráhy negarantují, že dva spolucestující a více budou mít přidělena místa k sezení vedle sebe.

 

Telefonická objednávka dokladů je možná 24 hodin denně s výjimkou pravidelných přestávek na údržbu systému v období 1:00 – 2:00 hod. Telefonát je zpoplatněný.

Pro vyhotovení dokladu, jeho úhradu a zaslání na určené místo budou od zákazníka požadovány následující údaje:

Pro nákup lze použít pouze embosované (reliéfní) platební karty asociací VISA, MasterCard, DinersClub a American Express. O tom, zda lze platební kartu použít pro úhradu telefonické objednávky, podá informace banka, která platební kartu vydala.

Při zadávání čísla platební karty a údajů o platnosti platební karty operátor vypíná nahrávání hovoru a po zadání těchto údajů do bankovního terminálu nahrávání hovoru obnovuje. Na tuto skutečnost operátor zákazníka v příslušné části hovoru předem upozorní.

Úhradu dokladů platební kartou může dle smluvních podmínek banky uskutečnit pouze držitel platební karty, tedy osoba, jejíž jméno a příjmení je na kartě uvedeno. Neshoduje-li se jméno zákazníka objednávajícího doklady se jménem držitele karty při úhradě dokladů, bude objednávka odmítnuta.

Použití karty jinou osobou je zakázáno a v České republice je považováno za trestný čin.

Zrušit telefonickou objednávku je možné až do okamžiku zaplacení.

Minimální úhrnná cena dokladů jedné telefonické objednávky je 1 Kč, maximální cena je 30 000 Kč.

Při potvrzení úhrady objednávky operátor Centrálního zákaznického servisu ČD cestujícímu sdělí číslo objednávky, které doporučujeme si zaznamenat.

Telefonická objednávka dokladů je zatížena poplatkem. Jeho výše je uvedena v tarifu TR 10. Na poplatek a jeho výši je zákazník operátorem Centrálního zákaznického servisu ČD upozorněn.

3. Doklad

Doklad je generován jako eTiket ve formě dokumentu formátu PDF a je vždy zaslán zákazníkovi na e-mail, který uvedl při nákupu. Zákazník může poskytnout i telefonní číslo, na které mu budou SMS zprávou zaslány základní informace o jízdence, včetně kódu transakce, kterým se může ve vnitrostátní přepravě prokázat ve vlaku.

Doklad může být předložen ke kontrole vytištěný ve formátu A4 na bílém papíru, zobrazený soubor PDF na monitoru/displeji přenosného elektronického zařízení, jako záznam na In Kartě, zobrazený 2D kód na displeji mobilního telefonu, popř. může být pouze sdělen kód transakce.

Případný předložený PDF soubor s jízdním dokladem musí být cestujícím elektronicky uložen tak, aby byl ihned zobrazitelný pro kontrolu vlakovou četou a nebyl tak přímo závislý na příjmu internetového signálu. V případě nefunkčnosti zařízení (např. z důvodu vybité baterie a podobně) je cestující povinen zaplatit ve vlaku jízdné, na které prokáže nárok, včetně manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému.

Mezinárodní jízdní doklady, obsahující lehátkové nebo lůžkové příplatky (s výjimkou přímých vozů Praha – Zürich) a jízdní doklady do Běloruska, Ruska, Polska, Nizozemska nebo na Ukrajinu musí být vždy vytištěny a zákazník je předkládá ve vlaku vždy vytištěné.

V případě, že si cestující doklad tiskne sám, odpovídá za dostatečnou kvalitu tisku. Kvalitu tisku lze ověřit pomocí vzoru, který je k dispozici na www.cd.cz/eshop. Tištěné vnitrostátní i mezinárodní doklady musí být vždy na papíře velikosti A4, a to v nezměněné podobě. Na dokladu je vygenerován 2D kód, který nesmí být poškozen, upraven ani přeložen.

Mezinárodní jízdní doklady na autovlak se formou TeleTiket neprodávají.

Je-li součástí jedné telefonické objednávky více dokladů, jsou součástí jednoho PDF souboru.

4. Použití dokladu

Doklad je nepřenosný a je platný pouze ve spojení s průkazem cestujícího, jehož jméno a příjmení cestující uvedl v telefonické objednávce a je na dokladu uvedeno. Tento průkaz je cestující povinen předložit při kontrole jízdních dokladů.

Průkazem se rozumí jakýkoliv oficiální průkaz vydaný příslušným správním úřadem, Českými drahami nebo jiným dopravcem či průkaz pro studenty či učitele ISIC nebo ITIC. Na předloženém originále průkazu ve vlaku musí být vizuálně uvedeny tyto náležitosti:

• jméno a příjmení,

• fotografie držitele,

• číslo průkazu.

Pokud si cestující zakoupí jízdenku za zvláštní nebo zlevněné jízdné (děti, důchodci, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, žáci a studenti se žákovským průkazem a jiné), musí při kontrole jízdních dokladů prokázat nárok na slevu platným průkazem dle tarifu TR 10. Samostatně cestující dítě do 15 let se prokazuje průkazem ČD (např. žákovský průkaz nebo In Karta) nebo cestovním pasem. Bude-li dítě do 15 let doprovázeno cestujícím s vlastním průkazem, může být pro jízdní doklad dítěte použit průkaz stejného jména, jako pro doprovázející osobu.

Při sloučeném dokladu pro více cestujících je však nezbytné, aby bezpodmínečně cestovala osoba, jejíž jméno a příjmení je na dokladu uvedené. V opačném případě je tento doklad považován za neplatný. Za neplatný bude považován i doklad, který je poškozený, má nečitelné údaje, nečitelný 2D kód nebo byly pozměněny údaje na něm uvedené.

Má-li cestující zakoupen zpáteční doklad pro cestu do Polska, na Ukrajinu nebo do Slovinska, je povinen si ho při cestě ve směru TAM nechat označit vlakovou četou ČD. V případě potřeby má cestující povinnost vlakovou četu ČD aktivně vyhledat a nechat si jízdní doklad označit. V opačném případě je doklad neplatný!

Pokud cestující nemá platný doklad dle předchozích podmínek, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu ve smyslu SPPO, v mezinárodní přepravě ve smyslu Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících (CIV) a Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ).

5. Uplatnění práva z přepravní smlouvy

Na uplatnění práva z přepravní smlouvy se obecně vztahují stejně jako u eTiket příslušná ustanovení Pravidel pro nákup v e-shop ČD, která vycházejí u vnitrostátních jízdních dokladů z SPPO a u mezinárodních ze ZUJ.

Právo z přepravní smlouvy lze uplatnit

Jízdenka a místenka mohou být v některých případech vytištěny společně na jednom dokladu, avšak při vyřízení práva z přepravní smlouvy uplatněného z důvodů na straně cestujícího, se počítá srážka z jízdenek a z místenek zvlášť.

Návratky budou po srážce dle SPPO vyplaceny výhradně bezhotovostním převodem na účet vázáný k platební kartě, kterou byla provedena úhrada telefonické objednávky.

ČD jsou povinny vyřídit a zpravit oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do tří měsíců ode dne doručení žádosti.

Upozorňujeme, že po zakoupení dokladu Včasná jízdenka Evropa do Polska, Slovinska, a na Ukrajinu a do Maďarska činí srážka z vráceného dokladu vždy 100 %, a to bez ohledu na dobu vrácení v e-shopu ČD.

Cestující sám zodpovídá za správnost údajů telefonicky nahlášených operátorovi Centrálního zákaznického servisu ČD, na pozdější reklamace nebo uplatnění práva z přepravní smlouvy nebude brán zřetel.

6. Kontakty

Centrální zákaznický servis Českých drah, tel. 221 111 122 nebo info@cd.cz.

ČD SPPO - změna č. 10 - účinnost od 11. 12. 2016

Účinnost od 14. června 2020

Verze 2.2