Elektronická peněženka na In Kartě (EPIK) je elektronický platební prostředek...

Elektronické peníze (EP) jsou uloženy v tomto platebním prostředku, tedy přímo v čipu In Karty. Při dobíjení EPIK (kreditování) a placení (debetování) musí být In- karta vždy fyzicky přítomna (přiložena k funkční čtečce).

Podrobné podmínky pro používání EPIK upravují Obchodní podmínky pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické peníze (OP EPIK).

Distribučními místy pro aktivaci elektronické peněženky, pro dobití elektronické peněženky, pro uplatnění reklamace platby elektronickou peněženkou a pro zpětnou výměnu peněz z elektronické peněženky jsou všechny pokladní přepážky vybavené prodejním systémem pro elektronický prodej jízdenek se čtečkou In Karet. Přehled těchto distribučních míst je uveden v seznamu stanic (všechny stanice s pokladní přepážkou ČD).

Ke každé EPIK je veden technický účet, který slouží k archivaci průběhu všech transakcí EPIK a je využíván pro řešení případů poškození, ztráty, krádeže In Karty s EPIK, pro podporu při řešení nestandardních transakčních stavů, pro poskytování informací zákazníkům, pro podporu bonusového programu, vyřizování práva z přepravní smlouvy a  reklamací zboží. Dále je ke každé EPIK veden tzv. „účet EP“. Tento účet slouží k dočasnému ukládání EP před jejich fyzickým dobitím do čipu EPIK. Na tento účet jsou ukládány EP za přiznané bonusy za nákup jízdních dokladů, přiznané návratky z uplatněného práva z přepravní smlouvy, dobíjení EP na eShopu ČD a pod.

Aktivace a dobíjení (kreditování EPIK)

Aktivaci a následné dobíjení EPIK lze provádět pouze ve stanicích vybavených pokladní přepážkou pro elektronický výdej jízdenek se čtečkou In Karet. Aktivaci EPIK lze provést pouze vkladem hotovosti v Kč nebo platební kartou, je-li tato služba u dané přepážky poskytována (stanice umožňující platbu platební kartou). Je také možné provést dobití účtu EP v eShopu ČD a tím současně provést aktivaci EPIK.

Minimální hodnota vkladu při nabíjení je 100,- Kč, maximální hodnota elektronických peněz uložených v elektronické peněžence na In Kartě odpovídá částce 150 EUR přepočtené na Kč dle aktuálního denního kurzu ČNB a vyplývá ze zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku.

Při dobíjení EPIK vždy zákazník předává In Kartu pokladníkovi k provedení kreditní transakce.Nabití EPIK z účtu EP provede prodejní systém automaticky v případě kladného zůstatku na  účtu EP při jakémkoliv pokusu o transakci EPIK na pokladní přepážce. Pouze v tomto případě může při nabíjení EPIK přikládat In Kartu ke čtečce zákazník. Je také možné požádat pokladníka a provedení nabití EPIK z účtu EP samostatnou operací. O nabití EPIK zákazník vždy obdrží potvrzení na samostatném dokladu. Při dobíjení s úhradou kreditované částky platební kartou na pokladní přepážce zákazník standardně obdrží také účtenku z bankovního terminálu.

Na prodejních zařízeních společnosti GW Train Regio, a. s.  není umožněno dobíjení (kreditování) elektronické peněženky na In Kartě.

Zpětná výměna elektronických peněz (EP)

České dráhy umožňují v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb. o platebním styku jednorázově vyčerpat vklad elektronických peněz na EPIK, a to formou tzv. zpětné výměny  (ZPV). ZPV lze provést pouze na pokladních přepážkách s funkční čtečkou In Karet.

Při ZPV předává zákazník In Kartu vždy pokladníkovi. ZPV lze provést na základě žádosti držitele In Karty v době platnosti In Karty v nominální hodnotě za mince a bankovky nebo bezhotovostním převodem na účet držitele In Karty, popř. zákonného zástupce (u dětí mladších 15 let, popř. u dalších osob, u kterých je stanoven), který musí hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost dokladem vydaným orgány státní správy (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince v ČR nebo identifikačním dokladem občana jiné země EU).

Minimální částka zůstatku EP pro ZPV je 200,- Kč. Částka úhrady nákladů na ZPV je 50,- Kč (dle Obchodních podmínek). O provedení ZPV obdrží zákazník potvrzení.

Nákup jízdenky na pokladní přepážce

Při placení přikládá In Kartu ke čtečce zákazník, pokladník je však vždy oprávněn požádat o předání In Karty a provést platební transakci sám.

Při nákupu pouze jedné vnitrostátní jízdenky je možné uskutečnit nákup metodou tzv. rychlé platby. Zákazník předem ohlásí nákup pouze jedné vnitrostátní jízdenky s úhradou EP. Při nákupu se In Karta přikládá ke čtečce pouze jednou a potvrzení o zaplacení je součástí vydané jízdenky. Na jízdence je navíc uvedena částka zůstatku EP.

V rámci jedné standardní platební transakce EP lze zakoupit až 5 položek. Při nákupu je proto nezbytné, aby zákazník pokladníkovi ohlásil zda bude nakupovat pouze jednu vnitrostátní jízdenku nebo více jízdních dokladů hrazených EP vždy před zahájením prodeje. Při nákupu více jízdních dokladů jednou platební transakcí je nutné přiložit na výzvu pokladníka In Kartu ke čtečce dvakrát, 1x při zahájení transakce, podruhé při vlastní úhradě. Není však nutné držet kartu u čtečky po celou dobu nákupu. Zákazník obdrží potvrzení o zaplacení celého nákupu jako samostatný doklad.

Elektronickými penězi Českých drah je možné platit i na pokladnách společnosti GW Train Regio, a. s. .

Nákup jízdenky ve vlaku

Zákazník ohlásí placení EP předem, In Kartu předává vždy průvodčímu.

Jednou platební transakcí EP lze uhradit pouze jednu jízdenku, potvrzení o zaplacení je součástí jízdenky.

Elektronickými penězi Českých drah je možné platit i u průvodčích společnosti GW Train Regio, a. s. .

Nákup dokladů na prodejním automatu jízdenek (UNIPAJ)

V jízdenkovém automatu UNIPAJ je možné jednou platební transakcí EP uhradit pouze jeden doklad, potvrzení o zaplacení je součástí dokladu.

Elektronickými penězi Českých drah není možné platit v jízdenkových automatech společnosti GW Train Regio, a. s. .

Poukaz k nabití EP

„Poukaz k nabití EP“ je tištěný doklad vydaný průvodčím ve vlaku v případě storna (anulace) jízdenky hrazené EP. Na pokladní přepážce je vydáván v případech, kdy z technických důvodů či chybou obsluhy není korektně dokončeno nabití EPIK platbou platební kartou. Platnost poukazu k nabití je 3 měsíce a je vystaven na částku stornované jízdenky nebo  na částku neuskutečněného kreditu uhrazeného platební kartou.

Poukaz k nabití zákazník v době platnosti předloží na libovolné pokladní přepážce s funkční čtečkou In Karet. Pokladník provede nabití EPIK částkou uvedenou na poukazu k nabití. Poukazem k nabití lze nabít EPIK na In Kartě, jejíž číslo je na něm uvedeno, EPIK na duplikátu In Karty nebo EPIK na pokračovací In Kartě.

O nabití EPIK je vyhotoveno potvrzení, které zákazník obdrží. Uplatněný poukaz k nabití EP pokladník odebere.

Uplatnění práva z přepravní smlouvy u jízdních dokladů hrazených EPIK

Při uplatnění práva z přepravní smlouvy je přiznaný návratek z důvodu ochrany zákazníka zásadně vracen formou elektronických peněz na účet EP, kterou byl jízdní doklad uhrazen.

Není-li uplatněné právo z přepravní smlouvy vyřízeno na pokladní přepážce, přiznané návratky se vracejí na bankovní účet nebo na adresu uvedené v dokladu o přijetí uplatněného práva z přepravní smlouvy.

Reklamace zboží

Při reklamaci zboží na pokladní přepážce je přiznaný návratek z důvodu ochrany zákazníka zásadně vracen formou elektronických peněz na účet EP, ze kterého byl jízdní doklad uhrazen.

Reklamace transakce EPIK

Uplatnit reklamaci transakce EPIK lze standardně na pokladní přepážce v železniční stanici nebo e-mailem zaslaným na adresu osobnipreprava@opt.cd.cz. Reklamaci transakce lez rovněž podat prostřednictvím kontaktního formuláře volbami „dotaz, podnět / cestování vlakem / úhrady jízdních dokladů“.