Platnost od 1.3.2017

Smluvní vztah mezi vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem převzetí In Karty, nebo prvním dnem platnosti předběžné In Karty se zvolenou aplikací dle tarifu TR 10. Podepsaná „Žádost/Smlouva o vydání a používání In Karty“ se mění ve Smlouvu o používání elektronického peněžního prostředku, která je účinná vložením peněžních prostředků a řídí se „Obchodními podmínkami pro vydávání a používání In Karty jako elektronického peněžního prostředku uchovávajícího elektronické předplatné“.

Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z této smlouvy mezi vydavatelem a držitelem elektronických platebních prostředků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Držitel In Karty nebo jeho zákonný zástupce (např. u osoby mladší 15 let) vstupuje uzavřením této smlouvy do obchodního vztahu s vydavatelem a dává tímto souhlas vydavateli se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Délka záruční doby In Karty je 24 měsíců ode dne výdeje. Doba uschování nevyzvednuté In Karty v distribučním místě činí 90 dnů ode dne stanoveného pro výdej In Karty (datum výdeje je sděleno při podání žádosti). In Karty nevyzvednuté v uvedeném termínu budou zablokovány a odeslány ke skartaci. Žadatel současně s podpisem smlouvy o vydání In Karty stvrzuje, že se seznámil s celým obsahem Obchodních podmínek pro vydávání a používání In Karty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, porozuměl jim a výslovně s nimi souhlasí. Dále prohlašuje, že smlouvu nepodepsal ani v tísni, ani za nevýhodných podmínek.

Poskytování osobních údajů při podání žádosti o In Kartu a při dalším nakládání s osobními údaji při používání In Karty se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. České dráhy, a.s. (dále správce) shromažďují, uchovávají a zpracovávají, samostatně nebo též prostřednictvím smluvně pověřených zpracovatelů, dobrovolně poskytnuté:
povinné údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, bydliště, fotografie, typ aplikace, podpis, u dětí do 15 let jméno, příjmení, datum narození a adresa zákonného zástupce a telefon, e-mail v případě, že jej využíváte.

Dále správce zpracovává samostatně, nebo též prostřednictvím smluvně pověřených zpracovatelů, údaje přímo související s kartou (identifikační číslo In Karty, číslo čipu In Karty) a s životním cyklem In Karty, tj. údaje o úkonech provedených ve vztahu k In Kartě a jejímu držiteli, např. změna aplikací, blokace a odblokování, aktualizace údajů, s využíváním In Karty, především údaje o nákupu jízdních dokladů, jejich druhu, frekvenci nákupu, použití jízdních dokladů, využívaných slevových produktech společností ČD a za účelem informování zákazníka o blížícím se konci jeho aplikací, údaje související s využíváním elektronické peněženky apod.

Ke zpracování osobních údajů dochází za účelem:

Osobní údaje zpracovává správce a smluvní partneři, kteří In Kartu akceptují, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, popř. do odvolání souhlasu subjektem údajů. Seznam smluvních zpracovatelů osobních údajů a seznam smluvních partnerů, kteří In Kartu akceptují je uveden na internetové adrese www.cd.cz. ČD si vyhrazují možnost změny či rozšíření zpracovatelů osobních údajů.

Poskytnutí nepovinných kontaktních údajů slouží pro individuální komunikaci se zákazníkem (subjektem údajů), a zajišťuje tak vyšší úroveň poskytovaných služeb.

Správce se zavazuje provést likvidaci osobních údajů (fyzické vymazání, popř. anonymizaci osobních údajů zpracovávaných v elektronické podobě a skartování neelektronických dokumentů) jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů, v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, ve vazbě na podmínky tarifu TR 10 a SPPO.U In Karet s aktivovanou elektronickou peněženkou budou osobní údaje likvidovány po uplynutí 5 let od poslední operace s In Kartou jako elektronickým peněžním prostředkem, v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Správce považuje veškeré osobní údaje za důvěrné a použije je pouze pro účely, ke kterým byly poskytnuty. Osobní údaje správce bez souhlasu subjektu údajů nezpřístupní jiné osobě než smluvně pověřeným zpracovatelům.

Subjekt údajů bere na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat a/nebo může požádat o vymazání svých osobních údajů z evidence správce. Odvolání souhlasu a/nebo žádost o vymazání osobních údajů podává písemnou formou na distribučním místě a jedná se o ukončení smluvního vztahu mezi ČD a subjektem údajů. Subjekt údajů je současně povinen vrátit In Kartu správci. Za nevyužití služeb spojených s kartou se neposkytuje žádná náhrada.

Na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů či žádosti o vymazání osobních údajů správce provede likvidaci osobních údajů subjektu údajů ve vazbě na podmínky tarifu TR 10 a SPPO.

Podmínky pro vydání a používání In Karty platí přiměřeně i pro Kartu ČD aktivovanou na kartě cizího subjektu.

Soubory ke stažení

Souhlas žadatele o zákaznickou In Kartu s poskytnutím osobních údajů

63 kB (pdf) Stáhnout